• 1
 • 2
 • 3
fb1  yt1 

Program / Statut

STATUT LIBERALNE PARTIJE

 


PROGRAM LIBERALNE PARTIJE

 

PREAMBULA

Polazeći od univerzalne vrijednosti slobode, razuma i  prava slobodnih građana i građanki:

Vjerujući u društvo jednakih šansi pojedinca da traga za ličnom srećom i boljim životom;

Promovišući ideal sekularne i laičke države utemeljene na naučnim znanjima, i napretku;

Prepoznajući važnost vladavine prava, pravne države i slobodnog tržišta;

Shvatajući važnost principa da svako ima pravo na svoj rad, bogatstvo i sticanje dobara;

Stavljajući u centar svojeg političkog djelovanja- čovjeka;

 

LIBERALI SE ZALAŽU :

 

 • Za liberalnu demokratiju, individualizam i pojedinačna ljudska prava, vladavinu zakona, toleranciju, razumijevanje i solidarnost;

 • Za pravedno, slobodno i otvoreno društvo i zaštitu slobode, jednakosti. razuma i dostojanstva svakog pojedinca;

 • Za društvo edukovanih građana, kvalitetno obrazovanje, snažno zdravstvo i promociju modernih i informatičkih tehnologija;

 • Za izjednačavanje prava svih manjina (bez obzira na vjeru, naciju, pol, seksualnu orijentaciju ili drugu posebnost) sa interesima takozvane većine;

 • Za prosperitetnu, slobodnu, građansku, sekularnu i emancipovanu Crnu Goru kao članicu NATO-a i uskoro članicu Evropske unije;

 • Za tržišnu ekonomiju, slobodnu privredu, slobodu kretanja robe, ljudi, usluga i novca;

 • Za održiv razvoj i mir u ujedinjenoj Evropi i svijetu.

 

VIZIJA

Šta je liberalno-demokratsko društvo?

Liberalna partija vjeruje da je cilj svakog političkog udruživanja očuvanje prirodnih prava neotuđivih čovjeku. Mi prihvatamo temeljne postulate liberalne demokratije, slobodnog društva i liberalizma, ideje vjerovanja u stalni napredak sloboda, kao društvenog uređenja. 

Svrha države i pravnog sitstema u liberalno – demokratskom društvu jeste da štiti građanina od zloupotrebe moći i samovolje.

Ustavne i pravne mehanizme liberalno – demokratskih društava kojima se sputava zloupotreba moći i obuzdava vladarski zanos, kao najmračnija bolest modernih vladavina, predstavlja institucionalizacija:

 • slobode, jednakih mogućnosti i vladavine prava;

 • preduzetništva, inicijative i pune ekonomske slobode;

 • civilnog, edukovanog, sekularnog i otvorenog društva;

 • slobode i nezavisnosti medija i traganje za punom istinom;

 • solidarnosti i socijalne ravnoteže;

 • efikasne, transparente i svakom građaninu pristupačne mreže javnih službi.

Obezbjeđivanjem ovih pretpostavki, osiguravaju se i pretpostavke za slobodnog čovjeka u slobodnom društvu, čovjeka koji se zalaže za razvoj i prosperitet, za znanje i učenje, za proboj u nova područja, za ośećaj odgovornosti pred budućim generacijama, za solidarnost prema drugome. Mi želimo spojiti istinsku vjeru u napredak i razvoj sa nastojanjima za izgradnjom što pravednijeg društva, a istovremeno nastojimo da zadržimo temelj i osnov našeg djelovanja – čovjeka i njegovu sudbinu i slobodu da traga za ličnom srećom.

Mi – slobodni građani, okupljeni u Liberalnoj partiji Crne Gore vjerujemo u individualne ljudske vrline, humanost, znanje i pravdu, vjerujemo u prednosti koje pruža parlamentarna vladavina, decentralizovano društvo i država, razvijena lokalna samouprava i vjerujemo u građansko društvo u kojem vlada kultura dijaloga, tolerancija i prihvatanje.

 

LIBERALIZAM

ideja za slobodnu Crnu Goru u novoj Evropi

Liberalizam je ideja slobode i razuma. Svaki čovjek slobodan je, šanse svih u društvu jednake su, svaki pojedinac mora se osjećati udobno i sigurno bez obzira na bilo koje lično svojstvo.

Politički put  koji zastupa Liberalna partija uvjerenje je da Crna Gora mora da doživi punu i istinsku demokratsku konsolidaciju. To je jedini način da društvo saživi u svom punom kapacitetu a Ustav i institucije, te zajednička i univerzalna pravila budu jedini autoritet. Skepticizam prema svakom drugom pojedinačnom ili kolektivnom pokušaju nametanja autoriteta zajedničko je obilježje slobodnih ljudi i građana, duboko utemeljeno u Crnoj Gori.

Društveni konsenzus na temelju razuma, međusobnog prihvatanja i argumenata, oko najmanjih zajedničkih sadržalaca obezbijediće temelje za snažnu, dugoročnu i održivu strategiju državnog razvoja i perspektivu države kroz naredni vijek među narodima Evrope.

Mi liberali ukazivaćemo da je društvena različitost jedan od izvora kritičke moći koja pokreće moderna društva, njihovu slobodu i njihovu stvaralačku sposobnost. Naš politički smjer uvijek mora polaziti od nesporne i neoborive činjenice da je isključivost, apsolutizacija i potenciranje podjela uvijek i svuda pogrešna i nedopustiva. Različitosti su bogatstvo.

Crna Gora prihvatila je standarde razvijenog svijeta, kao članica NATO-a i najozbiljniji kandidat za člana Evropske unije u narednom petogodištu, njena perspektiva jasna je među civilizovanim državama modernog svijeta. Od nas zavisi tempo i kvalitet tog puta.

Mi - građani Crne Gore, svjesni da jesmo dio Evrope i evropske porodice razvijenih naroda, zbog ukupnog značaja za našu budućnost, nastojimo da na najbolji način iskoristimo potencijale i znanje svakoga pojedinca, grupe, institucije u cilju ubrzanog ekonomskog, privrednog,kulturnog,naučnog,sportskog razvoja društva i poboljšanja kvaliteta života svakog građanina.

Naša vizija je: Crna Gora kao društvo znanja i novih ideja, informatički i tehnološki napredno društvo, Crna Gora kao društvo efikasne zdravstvene zaštite i Crna Gora kao slobodno tržište koje svakome omogućava jednake šanse za zapošljavanje i iskazivanje svojih potencijala i znanja. Ovo je jedini put da od naše države izgradimo bogatu oazu mira, sreće i slobode, koja će, uz sve svoje potencijale, biti odista uzor regionu i Evropi kako živi jedna mala, istorijski utemeljena i zrela, građanska nacija.

 

LIBERALNA DRŽAVA

Crna Gora – država vladavine prava i pravna država

Osnovu vladavine prava predstavlja povjerenje u djelovanje pravnih normi koje upravljaju odnosima između pojedinaca u društvu, kao i u odnosima između građana i njihove države. Vladavina prava znači da je svako slobodan dok ne ugrožava slobodu drugoga i da se u istim slučajevima mora postupati isto prema svakom pojedincu. Vladavina prava je jedan od najznačajnijih instrumenata za ograničavanje samovolje vlasti i države.

Vladavina prava nije oličena samo u pravnoj državi, ona nije sama vladavina zakona. Ona je vladavina po pravu i pravdi za sve – vrhovni politički ideal liberalno -demokratske države.

Liberalna partija Crne Gore se mora zalagati za:

 • pravične, univerzalne i etičke zakone koji su svrsishodni i dugoročno održivi;

 • jednaku primjenu zakona za sve, niko ne može biti izuzet od primjene zakona;

 • strogu i jasnu podjelu vlasti i ravnotežu moći, na zakonodavnu, sudsku i izvršnu;

 • nezavisnost, profesionalnost i samostalnost sudstva i tužilaštva;

 • stručnu, profesionalnu, efikasnu, transparentnu i odgovornu državnu upravu;

 • odgovornost pred građanima i zakonom svakog pojedinca u državnoj vlasti, državnoj i javnoj upravi, uključujući i predstavnike najviših državnih struktura.

Vladavina prava u Crnoj Gori je princip koji mora prihvati kao dio tradicije cjelokupna crnogorska javnost, kao dio ličnog ośećaja za pravdu i temelja za prava i sloboe građana i građanskog društva. Liberalna partija će svoje djelovanje usmjeriti na stvaranju pretpostavki za njeno ostvarivanje. Uporno ćemo u svom djelovanju težiti ka Crnoj Gori kao državi vladavine prava, razotkrivajući i ukazujući na sve autoritarne oblike ponašanja državne vlasti i strpljivo se boriti protiv autoritarne političke svijesti.

Prihvatajući činjenicu ustanovljenja jedinstvenog pravnog sistema EU, Liberalna partija će se zalagati da domaće zakonodavstvo bude izvorno oslonjeno na zakonodavstvo razvijenog demokratskog svijeta. Na tome ćemo insistirati, znajući da se to zakonodavstvo temelji na modernim liberalnim načelima autonomije privatne ličnosti, na afirmaciji moralnih vrijednosti i na snažnom preplitanju individualnog i solidarnog shvatanja slobode. 

Crna Gora – decentralizovana država sa održivim regionalnim razvojem

Crna Gora danas ima veliki teret neracionalne i neefikasne administracije koja sveukupno predstavlja neizdržljivo skup birokratski mehanizam, sa nejasno definisanim nadležnostima, mi smo svjesni da je ovakvo stanje dugoročno neodrživo i iracionalno.

Liberalna partija Crne Gore će posvetiti veliku pažnju efikasnom i zakonitom funkcionisanju lokalne samouprave na novim i savremenim principima, kao obliku ostvarivanja neposredne demokratije građana. Od posebnog je značaja održivost finansija lokalnih samouprava i što manja centralizacija prihoda lokalnih samouprava. Uvjereni smo da je ovo jedan od temeljnih principa koji će doprinijeti održivom i dugoročnom regionalnom razvoju u Crnoj Gori. Ovo je posebno značajno za manje razvijene krajeve države koji su bogati velikim potencijalima, naročito sjeverni region.

 • Javna ovlašćenja će se obavljati tako da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima. Nadležnosti koje su povjerene lokalnim jedinicama moraju biti, u pravilu, potpune i cjelovite. Njihovo obavljanje ne smije biti onemogućeno ili ograničeno od neke druge vlasti, osim kada to dopušta zakon. (čl. 4. tač. 3. i 4. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi).

 • Regionalni razvoj, veće mogućnosti za sjeverni region i decentralizacija države principi su liberala na kojima počivaju preduslovi za napredak i jednake razvojne mogućnosti za sve građane. Obezbijediti građanima sjevera uslove za poboljšanje kvaliteta života i korištenje privrednih i prorodnih potencijala kojima je ovaj dio države najbogatiji, garantuje održiv razvoj države u svim krajevima te na taj način i smanjenje ekonomskih migracija i odliv ljudskih kapaciteta koji su za Crnu Goru najvažniji resurs.

Crna Gora – država slobodne javne riječi i nezavisnih medija

Javnost rada svih državnih i društvenih institucija i političkih organizacija, smatramo neophodnom pretpostavkom demokratije. Istovremeno smatramo da je uspostavljanje javne sfere u društvu i konstituisanje demokratske javnosti nužan uslov demokratskog razvoja. Ometanje i zanemarivanje razvoja javnosti i medija, jedan je od najsnažnijih oblika manipulacije javnim mnjenjem i istinom u Crnoj Gori.

Otvorenost medija i slobodu medijskog izvještavanja, te nezavisnost novinarske profesije, Liberalna partija, smatra temeljnom pretpostavkom slobodnog i otvorenog društva.

Mi polazimo od rezolucije 59 (1) Opšte skupštine UN (1964), koja određuje da  „Sloboda informisanja sadrži kao nužan element, spremnost i sposobnost korišćenja vlastitih prednosti bez zloupotrebe. Temeljno načelo ove rezolucije je: tražiti činjenice bez predrasuda i širiti informacije bez zlih namjera”.

LPCG se zalaže za aposlutno slobodan i autonoman rad svih nezavisnih medija, portala, štampe, televizija i radija, kao i javnog servisa, zaštićenog od svih pritisaka kojima je cilj zloupotreba informacija, kao i za slobodan pristup informacijama. Od posebne je važnosti za proces finalizacije demokratizacije jednoga društva da autonomni mediji odole svim političkim i partijskim pritiscima i istinu prenose objektivno na temelju činjenica i poštovanja dostojanstva svakog čovjeka.  Etički pristup i odgovornost za javnu riječ obaveza je svih učesnika javnog života, pojedinaca, medija, organa i organizacija. Samo na slobodnom tržištu informacija i stavova, može se pronaći istina.

 

EKOLOŠKA DRŽAVA I ODRŽIV RAZVOJ

Liberalna partija Crne Gore vjeruje da je ekološko pitanje, etička odgovornost svih građana Crne Gore. Mi polazimo od nesporne činjenice da uspjeh ekološke politike zavisi u prvom redu od učešća cjelokupne državne uprave u ostvarenju preuzetih obaveza, sa jedne strane, i podršci svih građana u preuzimanju tih obaveza, sa druge strane. Uspješna ekološka politika podrazumijeva postojanje konsenzusa svih i jedinstven pristup mjerama zaštite životne sredine. Mi smo spremni pružiti najveći doprinos ovoj problematici.

Takođe, radićemo na stvaranju društva koje je održivo u svim uslovima. Pod održivošću podrazumijevamo mogućnost izbora i rješenja koja ne ugrožavaju životne uslove budućim generacijama. Održiv razvoj predstavlja ravnotežu između progresa, razvoja i socijalnog aspekta sa jedne strane i kvaliteta životne sredine s druge strane. Koncept održivog razvoja je zamišljen kao kompromisna formula koja treba da omogućava elastičnije reagovanje na ekološke probleme i diferencijalan pristup njihovom rješavanju. Uvijek i u svim situacijama moramo poći od nesporne činjenice da smo ovaj prostor, neiscrpnih prirodnih ljepota naslijedilili od svojih predaka, te da ga takvog očuvanog i unaprijeđenog moramo sačuvati za svoje potomke.

LPCG će se zalagati za:

 • povećanje svijesti i odgovornosti za pitanja održivog razvoja i ekologije;

 • identifikovanje ekoloških problema u Crnoj Gori i utvrđivanje prioriteta u odnosu na ljudsko zdravlje, eko-sisteme i kvalitet života uopšte;

 • efikasno i odgovorno odlaganje, saniranje i uništavanje otpada i otpadnih materija

 • posebno tretiranje kvaliteta zemlje, podzemnih voda, voda i vazduha

 • zelena ekonomija

Danas moramo biti svjesni da rad u ekološkom društvu nije više samo pitanje kulture, već i svijesti i savjesti svakog građanina. Čovjek jeste korisnik prirodnih ljepota, ali mora biti i njihov zaštitnik. Moramo pokušati, korišćenjem znanja i iskustva razvijenih zemalja da utičemo na društvo da ne ponovi greške industrijalizovanog svijeta i da starom sukobu prirode i ekonomskog razvoja ponudimo relaciju ekologija – ekonomija, koja za rezultat ima strategiju održivog razvoja.

GRAĐANSKA DRŽAVA LjUDSKIH PRAVA

Liberalna partija Crne Gore vjeruje u osnovno načelo slobodnih naroda i liberalno – demokratskih društava da osnovna ljudska prava i građanske slobode ne pripadaju državi i zakonodavstvu, već postoje kao prirodna i neotuđiva prava iznad svih pisanih prava.

Slobodno društvo pod stalnom je prijetnjom različitih ekstrema, radikalnih ljevičara, radikalnih desničara i nacionalista, populista, ali i radikalnih religijskih fundmentalista koji su svi zajedno na istom zadatku ugrožavanja sigurnosti i stabilnosti života i sreće građana i građanki. Njihov najsnažniji protivnik, uvijek će biti liberali. Svaki pokušaj ugrožavanja društva slobode, tolerancije i otvorenosti, naići će na snažan otpor među liberalima i svim slobodnim građanima u Crnoj Gori, Evropi i svijetu.

Mi liberali smo duboko svjesni težine svih tih činjenica i naš odgovor može biti samo jedan: Prihvatanje i strpljivo izgrađivanje vladavine prava, koja uključuje i kulturu dijaloga i tolerancije, uvažavanje drugoga, poštovanje njegovih misli, stanovišta i odluka.

Liberalna partija Crne Gore će se boriti za efikasnu zaštitu svih kategorija ljudskih prava:

 • pojedinačnih ljudskih prava svih građana;

 • građanskih i političkih;

 • ekonomskih, socijalnih i kulturnih;

 • ekoloških i informatičkih;

 • prava posebno osjetljivih kategorija, žena, LGBTQ osoba i osoba sa invaliditetom.

LPCG će raditi na edukaciji pojedinaca o ljudskim pravima, na promociji ljudskih prava i na zaštiti ljudskih prava.

Za sprovodivost ustavnih odredbi o slobodama i pravima čovjeka i građanina, posebno je značajno postojanje ustavnih institucija kojima se osigurava efikasna zaštita tih prava, usklađenost zakona i drugih propisa sa sadržajem tih prava, odluke sudova u konkretnim slučajevima, upravna praksa, te spremnost građana da se pozivaju na prava i zahtijevaju njihovu zaštitu. 

 Liberali će se zalagati za promjenu svih onih zakona koji na bilo koji način sputavaju slobodu pojedinca na osnovu njegove nacionalne, vjerske, sekusualne ili druge opredijeljenosti.

Crna Gora – država manjinskih prava

Liberalna partija snažno će se zalagati za društvo u kojem se svaki pojedinac može osjećati sigurno i slobodno bez obzira na bilo kakvo lično svojstvo ili uvjerenje.

Kako smo branili i utemeljili ljudska prava nacionalnih i vjerskih manjina u proteklim decenijama, danas iskreno prihvatamo dužnost da odbranimo prava seksualnih manjina i jednakost ljudskih prava za LGBTIQ osobe.

U duhu tolerancije i prihvatanja koji je temelj liberalne misli, zalagaćemo se za ošro sankcionisanje bilo kakvog nasilja ili netrpeljivosti usmjerenog prema građanima a motivisanog mržnjom i agresijom zbog drugačijeg opredjeljenja ili pripadnosti. Kreiraćemo društveni ambijent u kojem je svaki pojedinac siguran u svojoj slobodi. Vjerujemo da je srećno društvo samo ono u kojem su svi građani srećni.

Crna Gora –  sekularna i laička država, vjerskih sloboda

Liberalna partija Crne Gore se zalaže za potpunu slobodu savjesti i vjeroispovjesti na pojedinačnom nivou i za dosljednu odvojenost crkve i društva od države, za sekularnu i laičku Crnu Goru. Potpuna ravnopravnost svih vjerskih zajednica, shodno Ustavu i zakonima, podrazumijevana je. Nijedna vjerska zajednica ne može se privilegovati na račun drugih, a svima treba omogućiti slobodno i autonomno djelovanje. Pravo i sloboda vjerovanja (i nevjerovanja), koja ubrajamo u temeljna ljudska prava i slobode, niti je nekom poklonjena, niti ih neko smije uskraćivati jer one proizilaze iz same naravi i dostojanstva svakog čovjeka kao pojedinca. Slobodan pojedinac jeste temelj liberalnog i demokratskog društva. Slobodan pojedinac mora imati slobodu na sopstvenu svijest, savjest i vjeroispovijest. Društvo i država, njihova autonomija ne smiju biti ugroženi bilo čijim ličnim ili organizovanim vjerovanjem

Svi građani Crne Gore moraju biti jednako prihvaćeni i nijedna od pripadnosti ne može imati monopol nad ostalima, a svaka vjerska zajednica, kao pravno lice, mora svojim djelovanjem slijediti zakonske tokove države, a svoje finansije uvesti u finansijske tokove države.

Crna Gora – država ravnopravnih polova 

Polazeći od osnovnog liberalnog i civilizacijskog načela, prema kojem je ravnopravnost između muškarca i žene jedan od osnovnih pokazatelja stepena razvijenosti demokratije u jednom društvu, Liberalna partija Crne Gore se zalaže i podržava politiku jednakih mogućnosti za oba pola. Ukupan društveni položaj žena u današnjoj Crnoj Gori, pa samim tim i ženskih ljudskih prava i pored jednakosti pred zakonom, obilježen je diskriminacijom u stvarnom životu.

Vjerujući u principe afirmativne akcije, zakonska regulativa mora postati senzitivnija prema polnom i rodnom pitanju jednake zastupljenosti, ali i implementacija regulative mora se striktno poštovati uz permanentan monitoring. Uvjereni smo da će više žena na pozicijama donošenja odluka dokazati važnost doprinosa žena opštem napretku i demokratizaciji Crne Gore. Mi ćemo se uvijek istrajno boriti protiv svih vidova diskriminacije žena, suprostavljajući se konzervativno – patrijahalnim pokušajima smanjenja prava žena na izbor organizacije vlastitog života.

Crna Gora – društvo demistifikovane i jasne prošlosti

Moderno društvo otvoreno se suočava sa svojom prošlošću. Živjeti otvoreno sa svojom prošlošću, znači pośedovati svijest o sebi i sopstvenoj budućnosti. Istina demistifikuje mitološke i neutemljene narative koji su temelj svakog populizma, šovinizma i totalitarizma.

Liberali kao slobodni i samosvjesni pojedinci prošlost pamte onakvom kakva jeste i racionalno govore o njoj.  Znajući kakve je razorne efekte imala istorija na ovim prostorima zbog činjenice da se nikada nije demistifikovala do kraja, mi liberali težimo ka tome da se postigne opšti društveni konsenzus u toj oblasti. Način na koji se jedino može doći do takvog kvalitetnog rješenja jeste dijalog svih strana na osnovu jasnih argumenata i činjenica. Preduslov za ovakav dijalog jeste lustracija svih odgovornih pojedinaca, organizacija i ideologija koji su u prošlosti vršile politički uticaj u Crnoj Gori.

Mi kao slobodni ljudi sa čistim i na principima izgrađenim političkim nasljeđem bez ikakvih predrasuda i pristrasnosti želimo i možemo da govorimo o toj problematici.

Poslije decenija sukoba i totalitarnih režima, te njihovog razornog nasljeđa na današnjicu, moramo učiniti sve da društvo suočimo sa prošlošću, onakvom kakva je bila. To je jedini način da pobijedimo populizam, politički radikalizam i nova buđenja nacionalizma, klerikalizma i šovinizma koji su stalna prijetnja slobodnom društvu.

 

LIBERALIZAM- VJERA U MLADOST

Vjerujući u neophodnost jednakih šansi za sve, naročito za mlade i obrazovane ljudi koji su spremni da svojim sposobnostima, znanjima, vještinama i energijom unapređuju društvo i državu, opredijelili smo sebi obavezu i političku i građansku dužnost da kreiramo društveni ambijent u kojem će se takva mogućnost i šanse na najbolji način valorizovati i istinski zaživjeti, jer mladi jesu u centru interesovanja Liberalne partije i Mladih Liberala.

Mi zato preopoznajemo i ključne potencijale i potrebe mladih i studenata i jasno ih usmjeravamo kroz svoja programska opredjeljenja, u prvom redu, tržište rada i zapošljavanje za mlade, veći kvalitet obrazovanja i mogućnosti nadogradnje redovnog obrazovanja, informacione tehnologije i digitalizacija, uticaj mladih na kreiranje i donošenje odluka.

Liberalna partija Crne Gore,će se zalagati za:

 • stvaranje većih mogućnosti za zapošljavanje mladih;

 • unapređivanje sistema obrazovanja, naročito visokog i neformalnog obrazovanja, koje će biti usmjereno na praktični rad, kritičko mišljenje i racionalno promišljanje a ne na paternalistički pristup i autoritet;

 • više fondova za mlade koji pokreću svoje poslove i preduzeća;

 • uvođenje poreskih olakšica privatnim preduzetnicima mlade životne dobi do 30.god;

 • jačanje informatičke pismenosti među mladima u što ranijem uzrastu kao i mogućnosti tehničke opremljenosti modernim IT tehnologijama

 • uključivanje što većeg broja mladih u procese odlučivanja, posebno o potrebama i problemima mladih;

 • stipendiranje visokoobrazovanih mladih ljudi na evropskim univerzitetima i studijskim boravcima u inostranstvu, kako bi se započela politika planiranja elite, neophodne svakom društvu;

 • izgradnju konstruktivnog i partnerskog odnosa s nevladinim organizacijama mladih i za mlade.

Mladi uživaju posebnu autonomiju u okviru struktura Liberalne partije i svojim posebnim aktima usmjeravaju omladinsku politiku i teme od značaja za mlade i studente.

 Crna Gora – država razvijenih modernih tehnologija

Digitalizacija i ubrzan tehnološki napredak stavlja pred svako društvo i pojedince drugačije i nove potrebe i zahjteve. Naučna otkrića u ovoj oblasti učinjela su svijet mnogo povezanijim, bržim i podložnijim promjenama i stalnom traganju za inovativnošću. Mogućnosti koje taj razvoj nosi nebrojene su. Mjesto slobodnog protoka informacija, misli ali i dobara i usluga ima veliki potencijal da ojača demokratske kapacitete društava i oslobodi monopola različite ponude korisnicima, informacije, usluge ili dobra. Zato je od nemjerljivog značaja da Cna Gora posebnu pažnju obrati na razvoj modernih tehnologija, zakonski reguliše ovu oblast i ohrabri zainteresovane kompanije ili pojedince iz cijelog svijeta da je naša država sjajno mjesto za razvijanje novih tehnologija i mjesto nesputanih mogućnosti u oblasti infromacionih tehnologija.

Javna uprava mora dodatno razviti elektronske servise za usluge građanima koje će smanjiti birokratiju i omogućiti čovjeku da na najlakši, najekonomičniji način obalja svakodnevne i administrativne poslove. Razvoj modernih tehnologija najkvalitetnija je prilika i za razvoj transparnetnosti javnih institucija koje će elektronskim putem omogućiti građanima pristup najvećem dijelu informacija koje građanima pripadaju.

DRUŠTVO ZNANjA I MODERNIH TEHNOLOGIJA

Crna Gora- država obrazovanih građana

Liberalna partija Crne Gore vjeruje u temeljne akademske principe i intelektualnu slobodu:

 • da je pravo na obrazovanje osnovno ljudsko pravo;

 • da je obrazovanje javno dobro dostupno svima;

 • da obrazovanje ima osnovnu ulogu u ličnom i društvenom razvoju;

 • da obrazovanje mora biti autonomno u stručnom i pedagoškom smislu;

 • da država ima obavezu prema obrazovanju, ali ne i monopol u obrazovanju.

Mi prihvatamo Zaključke Evropskog parlamenta iz 1984. godine i Memoranduma o ulozi obrazovanja u procesu evropske integracije Helsinškog evropskog foruma za slobodu obrazovanja iz 1991. godine i preporuke UNESCO-ove Komisije za razvoj obrazovanja za 21. vijek i zalažemo se za :

 • omogućavanje i podršku različitih oblika javnih škola sa državnim nastavnim planom i programom, privatnih škola sa alternativnim nastavnim planovima i programima, kao i škola sa pedagoškim inicijativama;

 • sadržajno – pedagošku, organizacionu i ekonomsku autonomiju škole;

 • ograničavanje uloge države na brigu o finansiranju, pravnu zaštitu, uspostavljanje savjetodavne službe i izradu okvirnih planova i programa uz puno poštovanje autonomije i pluralizma obrazovnih institucija;

 • podsticanje formalnih i neformalnih oblika obrazovanja, od početnog obrazovanja obaveznog za sve, do univerzitetskog;

 • jačati infrastrukturu za praktični rad kroz pripravnički staž mladih i studenata;

 • stvaranje uslova za primjenu informatičkih tehnologija i razvoj informatičke pismenosti uz uključivanje obrazovnog sistema u međunarodnu razmjenu znanja;

 • informatizaciju čitavog sistema obrazovanja.

 • promociju sporta i fizičkih aktivnosti u redovnom školstvu

Uvijek moramo poći od činjenice da obrazovanje predstavlja značajnu pokretačku snagu i da je progres društva nezamisliv bez kvalitetnog obrazovnog sistema. Da bi odgovarao potrebama modernog društva sistem obrazovanja i nastavni sadržaji moraju biti naučno utemeljeni. Obrazovni sistem mora biti osposobljen da u obrazovne sadržaje brzo uključuje rezultate naučno – tehnološkog razvitka. Na toj osnovi neophodno je racionalizovati i modernizovati školski sistem, nastavu, nastavne planove i programe. U obrazovnom sistemu moramo prihvatiti standarde koji daju dobre rezultate u razvijenom demokratskom svijetu.

Mi moramo uvijek biti zagovornici akademskih sloboda i autonomije univerziteta:

 • akademske slobode obuhvataju punu slobodu mišljenja, izražavanja, podučavanja, istraživanja i objavljivanja naučnih rezultata bez ograničenja;

 • akademske slobode pripadaju članovima akademske zajednice: profesorima, naučnicima, istraživačima, studentima i univerzitetskim upravama;

 • preduslov akademskih sloboda je autonomija univerziteta, tj. nezavisnost od političke vlasti i ekonomske moći. Autonomija univerziteta je samo institucionalni izraz akademskih sloboda koje pripadaju pojedincu;

 • akademske slobode su povezane sa odgovornošću: nastavnik i istraživač pojedinačno je odgovoran akademskoj zajednici koja upoređuje i ocjenjuje njegove metode i rezultate, a akademska zajednica, odgovorna je društvu;

Posao naučnika i nastavnika na univerzitetima je otkrivanje istine, odnosno njihov zadatak je da do nje dođu i da je saopšte onako kako je vide. Na njima je odgovornost da ne zastupaju ono za što vjeruju da nije istinito.

Obrazovanje i nauka, u skladu sa liberalnim zahtjevima, mogu se razvijati samo ako nijesu sputani državnom birokratijom, ekonomskim pritiskom ili političkim smjernicama. Razvoj obrazovanja i nauke zasniva se na stručnoj i naučnoj odgovornosti slobodnih ljudi koji njeguju i razvijaju kritičko mišljenje i preuzimaju javne obaveze.

 

Takođe, naučni i privredni prosperitet jednog društva zavisi kako od kvalitetnih kadrova tako i od ulaganja u istraživanje i razvoj. Evropski standardi su minimum 2%BDP-a ulaganja u istraživanje i razvoj dok se u Crnoj Gori ovaj nivo nalazi ispod 1% BDP-a. Da bi se Crna Gora prepoznala kao društvo inovacija neophodno je da dodatno ulaže u naučnu infrastrukturu i u istraživače. Neophodno je dodatno raditi na kreiranju baze domaćih istraživača koji mogu biti od velikog značaja za budući razvoj naučne djelatnosti.

Crna Gora – država kulture i umjetnosti 

Liberalna partija Crne Gore smatra da Crna Gora mora davati prednosti razvoju znanja, što podrazumijeva obrazovani narod sposoban da prihvati kulturu i umjetnost kao osnov svog autentičnog postojanja.

LPCG se zalaže za punu slobodu kulturnog stvaralaštva, smatrajući to najbitnijim uslovom njenog razvoja. Smatramo da odnos prema kulturi, kao opštem dobru ne može i ne smije biti podložan nikakvoj ideološkoj ili političkoj arbitraži.  Mi prihvatamo Evropsku kulturnu konvenciju Savjeta Evrope, jer smatramo da su pitanja kulture i umjetnosti direktna pitanja vrijednosti društva i naroda.

Naša kulturna politika zasniva se na:

 • slobodi umjetničkog i kulturnog stvaralaštva od državnih ograničenja, omogućavajući umjetnicima i kulturnim radnicima promociju, pristup tržištu, informacijama i povezivanje sa onima koji pokažu interesovanje za kulturu i umjetnost;

 • podršci razvoju umjetničkih formi koje nemaju komercijalnu vrijednost ali su vrijedne za djelovanje i razvoj demokratskog društva, pomažući time kulturi i umjetnosti da zauzmu ono mjesto u društvu koje im pripada;

 • podršci umjetničke slobode i stvaralaštva podsticanjem narudžbi, predstavljanjem stvaralaštva u inostranstvu itd;

 • drugačijoj organizaciji državne uprave nadležne za pitanje kulture i umjetnosti, dovođenjem nje same u partnerski odnos sa umjetničkim i kulturnim udruženjima, radi ostvarivanja zajedničkih interesa;

 • posebnoj pažnji prema kulturno-istorijskom nasleđu u državi

U liberalno – demokratskom društvu, umjetnici i kulturni stvaraoci velika su vrijednost jer se u njihovim riječima, slikama i pokretima, isprepliću razne sredine, kulture, identiteti i podneblja- multikulturalnost modernog društva. U njima se ośeća jedno društvo, njegovi problemi, nemiri i promjene.

Umjetnik doprinosi promjeni građanskog društva i zato mu je potrebna sloboda. Društvo prima i sluša umjetnika i zato mu je potrebna njegova odgovornost i sloboda. 

Crna Gora - država razvijenog sporta

Polazeći od značaja sporta za zdravlje nacije, socijalnu integraciju, međunarodni prestiž i afirmaciju, nacionalni ponos, ośećanje pripadnosti, moral i druge vrijednosti od opšteg interesa neophodno je da država u želji da, ne samo održi već i otvori nove perspektive razvoja crnogorskog sporta, učestvuje u stvaranju uslova za razvoj sporta. Ovo i iz razloga što dobro osmišljenim sistemom uređivanja stručnih, organizacionih i upravljačkih zadataka kako na lokalnom tako i na državnom nivou, sport mora postati važan faktor svijesti pojedinca o zdravlju, odnosno važan činilac prevencije zdravlja i sociopatoloških pojava među mladima. Takođe treba istaći da međunarodno postignuti sportski rezultat doprinosi međunarodnoj promociji države, odnosno da vrhunski sportski uspjeh u razvijenom svijetu ima poseban značaj. Razvoj sporta u Crnoj Gori treba posmatrati kao integralni dio ukupnog razvoja naše države na njenom putu uključivanja u evropske i svjetske tokove. Sport kao djelatnost od javnog interesa treba da ispuni svoju naglašenu društvenu misiju koja pored takmičarskog ima važan vaspitni, zdravstveni, kulturni, socijalni i drugi sadržaj. Dakle, sport nije sam sebi cilj, on je sredstvo obrazovanja, vaspitanja, zabave, mode, statusnog simbola, egzistencije, i sve to uzeto zajedno, biznisa.

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SIGURNOST

Crna Gora – zdravi građani i zdravo društvo

Pravo na zdravlje i zdravu životnu sredinu su osnovna ljudska prava. Duži i kvalitetniji život je suštinski smisao razvoja društva, a zdravlje je osnovna komponenta kvaliteta života. Zdravlje je uslov koji se mora ispuniti da bi se iskoristili svi potencijali za razvoj društva i njegov krajnji cilj – ljudsko blagostanje.

Liberalna partija Crne Gore je opredijeljena za savremeni koncept zdravstvene zaštite, čije je težište na unaprijeđenju zdravlja i sprječavanju bolesti. Taj koncept podrazumijeva efikasno i kvalitetno otkrivanje bolesti, prevenciju, te liječenje i rehabilitaciju i racionalnu organizaciju zdravstvenih ustanova. Mi se zalažemo za stepenovani obim i prava u sistemu zdravstvenog osiguranja, uz mogućnost da pojedinac sam izabere nivo zdravstvene zaštite, a u skladu sa tim i obim sredstava koja će za to izdvajati. Moraju postojati zakonske pretpostavke da pored državnih, funkcionišu i drugi vidovi vlasništva nad fondovima zdravstvenog osiguranja i zdravstvenim ustanovama, koji će biti izjednačeni u pogledu prava, obaveza i mogućnosti poslovanja. Mi se posebno zalažemo za aktivnosti preventive i podizanja zdravstveno – obrazovnog nivoa građana, što znači i stvaranja materijalno – tehnoloških i stručnih preduslova za prevenciju, a posebno za prevenciju, dijagnosticiranje i liječenje malignih i drugih oboljenja, gdje je imperativ blagovremeno reagovanje.

Zalažemo se za sistem zdravstvene zaštite čiji osnov i centralni dio čine primarna zdravstvena zaštita, a na koji se nadovezuje efikasna i kvalitetna bolnička služba. Nosioci primarne zdravstvene zaštite su timovi porodične medicine, koje podržavaju konsultativne službe domova zdravlja.

Mi se zalažemo za sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao samostalne organizacije, u kome država garantuje prava, međusobne obaveze i način finansiranja. Država utvrđuje ukupan obim sredstava u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja, a cijena zdravstvenih usluga i način ugovora su u ravnopravnoj nadležnosti zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih komora. Pored obaveznog zdravstvenog osiguranja, zakonom treba omogućiti dobrovoljno i privatno zdravstveno osiguranje.

Zalažemo se za efikasniju i kvalitetniju regionalnu organizaciju zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Zdravstveni regioni treba da budu obrazovani po modelu razvijenih evropskih zemalja, odnosno da imaju zdravstvenu infrastrukturu koja može obezbijediti sve potrebe zdravstvene zaštite. Vlasništvo nad svim vrstama zdravstvenih ustanova imaju sa jednakim pravima, državni i privatni sektor. Izuzetak su zavodi za zaštitu zdravlja, čiji osnivač može biti i pravo vlasništva može imati samo država.

LPCG se zalaže za:

 • jednak i pravičan pristup osnovnom javnom zdravstvu

 • prevenciju i kulturu preventivnog spriječavanja bolesti

 • međunarodnu razmjenu medicinskog znanja i kadrova

 • prihvatanje novih medicinskih trendova u liječenju teških oboljenja

 • posebnu pažnu prema najčešćim teškim oboljenjima i mentalnim oboljenjima

 • jačanje ekonomskog položaja ljekara i medicinskih ustanova

Crna Gora – država socijalne ravnoteže 

Liberalna partija Crne Gore zalaže se za uspostavljanje ambijenta osnovne socijalne ravnoteže koja je osnovna pretpostavka skladnog društvenog razvoja. Država ima pravo da omogući osnovne prepostavke koje će ganatovati jednake šanse svima.

Dobar program privrednog oporavka i privrednog razvoja je najbolji socijalni program. Omogućiti šansu svima za započinjanje biznisa, preduzetničkog poduhvata i minimalizovati birokratske namete, poreske i parafiskalne namete, fleksibilizacijom čvrste regulative koja guši poslovanje i ne inspiriše pokretanje novih poslova, najbolji je način za dugoročno poboljšanje kvaliteta života svih građana i kreiranje socijalne stabilnosti.

Mi polazimo od sledećih mjera i instrumenata socijalne politike, čiji je cilj podizanje životnog standarda i poboljšanje socijalne ravnoteže te garantovanje jednakih polaznih šansi svih kategorija našeg stanovništva:

 • svako treba imati mogućnost da zarađuje za svoj život slobodno preduzetim radom;

 • svako treba imati pravo na jednaku šansu i tretman u području zapošljavanja i profesije;

 • uz zabranu bilo kakve diskriminacije po polu, nacionalnoj, vjerskoj, etničkoj seksualnoj pripadnosti ili političkom i drugom uvjerenju;

 • svi zaposleni imaju pravo na adekvatne radne uslove;

 • svi zaposleni imaju pravo na pravičnu platu koja će njima, kao i njihovim porodicama osigurati dostojan životni standard;

 • svi zaposleni i poslodavci, radi zaštite svojih ekonomskih i socijalnih interesa, imaju pravo na slobodno udruživanje u nacionalne i međunarodne organizacije;

 • svako ima pravo na korišćenje svih mjera koje mu omogućuju uživanje najboljeg dostupnog zdravstvenog standarda;

 • svako ko nema dovoljno sredstava za život ima pravo na socijalnu i besplatnu medicinsku pomoć;

 • stare osobe imaju pravo na socijalnu zaštitu;

 • svaki pojedinac ima pravo na socijalnu i profesionalnu rehabilitaciju, nezavisno od porijekla i naravi njegove invalidnosti;

 • porodica kao osnovna jedinica društva ima pravo na socijalnu, pravnu i ekonomsku zaštitu, adekvatnu da joj se osigura pun razvoj;

 • roditelj i dijete, nezavisno od bračnog stanja i porodičnih odnosa, imaju pravo na odgovarajuću socijalnu i ekonomsku zaštitu;

 • sve osobe sa povećanim potrebama (osobe sa invaliditetom, fizičkim ili mentalnim) imaju pravo na  besplatno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu te pravo na zaposlenje u skladu sa svojim mogućnostima;

 

LIBERALNA EKONOMIJA I SLOBODNO TRŽIŠTE

Osnovni cilj privredne politike Liberalne partije Crne Gore je savremena tržišna privreda u kojoj će preduzetnički duh i kreativnost pojedinaca, privatni kapital i spremnost na pravila slobodne tržišne utakmice postati pokretačka snaga privrednog razvoja Crne Gore.

Crna Gora mora jasno i bez kompromisa utemeljiti istinski slobodnu ekonomiju i tržište  kao model koji nema alternativu. Svaki kompromis sa takvim principom vodio je i vodiće u protekcionizam i dugoročno pogubne posljedice sa tržištem na kojem nijesu svi jednaki, koje je sklono monopolu i koje se održava lošim upravljanjem novcem građana.

Naši ciljevi u privrednoj politici su:

 • samostalnost privrednih subjekata u Crnoj Gori, što znači da svi privredni subjekti moraju biti odvojeni i nezavisni od središta političke moći, od njihovog uticaja i pritisaka, a država je dužna osigurati uslove za slobodan razvoje preduzetništva;

 • pokretanje bržeg privrednog rasta, smanjivanjem ukupne javne potrošnje i poreske presije, te ostvarivanjem uslova za povećanjem direktnih inostranih ulaganja i smanjivanje broja nezaposlenih;

 • razvoj privatnog preduzetništva sa orijentacijom na mala i srednja preduzeća, koja smatramo najproduktivnijim privrednim oblicima, jer se ona mogu brzo i lako prilagođavati zahtjevima tržišta;

 • reforma sela i seoskog privređivanja podrazumijeva osigurati selu uslove za robnu proizvodnju, te postići konkurentnost crnogorskih poljoprivrednih proizvoda, turizma i ostalih povezanih grana na tržištu okolne regije, evropskom i svjetskom tržištu. Za razvoj privrede na selu važno je zagovarati i zakonski urediti ukrupnjavanje pośeda;

 • razvoj informatickih sistema i tehnologija zasniva se na dostignućima visokorazvijenih informatičkih znanja i tehnologija, kao preduslovu brzog i kvalitetnog uključivanja u evropske i svjetske privredne tokove. Na ovom nivou razvoja i (ne)iskoriošćenosti resursa, najskuplji proizvod koji Crna Gora može da izveze je znanje. Umjesto da izvozimo znanje tako što nam mladi IT stručnjaci napustaju zemlju, možemo da ga izvozimo tako što ćemo ih podržati da razviju takve proizvode u Crnoj Gori i da ih izvezu.

 • ekološki održiv privredni razvoj vodi računa na sve opravdane zahtjeve za očuvanje okoline i prirodnih bogatstava Crne Gore, što podrazumijeva borbu protiv uvođenja prljavih tehnologija, saniranje već ugroženog i zabranu uništavanja životne sredine;

 • dostizanje nivoa privrednog razvoja i privrednih aktivnosti malih evropskih država;

 • ravnopravno uključivanje Crne Gore u evropske i svjetske privredne procese i integracije, a to je moguće postići samo efikasnom tržišnom privredom sa razvijenim pratećim finansijskim institucijama i stabilnim finansijskim tržištem.

Među mjerama privredne politike usmjerenim na saniranje postojećeg privrednog i socijalnog stanja u Crnoj Gori, ističemo kao najvažnije:

 • sistemsku reviziju institucija i propisa o privatizaciji, reviziju cjelokupno izvršene privatizacije u državi uz posebnu pažnju na proizašlu štetu ili korist za javno dobro;

 • borbu protiv mita i korupcije, te osiguranje efikasnih instrumenata za sprječavanje kriminalnih radnji u privatizaciji, sa posebnim osvrtom na privatizaciju velikih sistema;

 • reviziju poreza na dodatnu vrijednost, smanjenjem opšte i uvođenjem više različitih stopa, posebno radi zaštite standarda građana i zaštite turizma kao najvažnije privredne grane;

 • promjene u kreditno – monetarnoj politici, obaranje kamatnih stopa, prilagođavanje uslova kreditiranja radi stimulisanja preduzetničkih aktivnosti, stabilizacija bankarskog sistema i uklanjanje nelikvidnosti;

 • stimulisanje i ubrzavanje rasta izvoza i uravnoteženje u najzabrinjavajućijoj mjeri narušenog spoljno-trgovinskog deficita.

Potrebno dodatno raditi na fleksibilizaciji zakonske regulative koja direktno ili indirektno utiče na obavljanje poslovanja u Crnoj Gori. U ovom kontekstu, država treba da obezbijedi jednak ambijent, stimulativan za privrednike ali i sa druge strane ambijent koji će da pruži zaštitu i mogućnost napredovanja svih zaposlenih, jer nema razvijene države bez uspješne privrede a sa druge strane nema uspješne privrede bez zadovoljnih radnika! 

 

SLOBODNA CRNA GORA U NOVOJ EVROPI

Liberali vjeruju u ujedinjenu Evropu, zajednicu slobodnih građana sa slobodnim protokom ljudi, usluga, dobara i informacija. Samo takva Evropa može biti motor ekonomskog, privrednog, kulturnog,naučnog,sportskog i političkog napretka i razvoja za njene države ali i svijet.

U svijetu su u toku procesi integracija i uspostavljanja raznih oblika međuzavisnosti, kao rezultat globalizacije ekonomije, tehnologije, ekologije, demokratije i ljudskih prava. Mi vjerujemo da Crna Gora mora biti dio globalne zajednice koja je odgovorna za svjetsku životnu sredinu i prirodne resurse, za ljudska prava, bezbjednost i blagostanje. Svakom pojedincu moraju biti obezbijeđena fundamentalna društvena, kulturna i demokratska prava, bez obzira na bilo koje svojstvo. Pridržavajući se liberalnih ideja, protivimo se svakom izolacionizmu i nacionalizmu te populizmu koji je dio takvih procesa i nanosi nemjerljivu štetu napretku.

EU je važan instrument u poduhvatu stvaranja nepodijeljene, sigurne i mirne Evrope i svim demokratskim zemljama u Evropi koje to žele mora biti omogućeno da pristupe EU. Važan segment bezbijedne Evrope ali i Crne Gore i njenih građan jeste i Sjevernoatlanska alijansa-NATO koji je odraz očuvanja vrijednosti demokratske civilizacije i otvorenog društva. Crna Gora kao dio ovog odbrambenog, ekonomskog ali i vrijednosnog saveza mora pokazati posvećenost zajedničkoj sigurnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou.

 Mi smo svjesni i da su Evropskoj uniji potrebne reformske mjere koje može iznijeti samo liberalna politika. Evropi je potrebno više federalizacije a manje birokratije. Zajedničko tržište, zajednička spoljna politika, zajednička finansijska politika preduslov su za stabilnu zajednicu.

Zalažući se za Evropu, zalažemo se za sledeće principe:

 • puno poštovanje međunarodnih obaveza i unaprijeđivanje dobrih odnosa sa suśedima;

 • važnost postizanja evropskih standarda i kvaliteta života kao suštinu integracija;

 • vođenje spoljne politike koja neće biti u sukobu sa istorijskim procesom:

 • minimalizaciju administrativnih barijera između država u korist slobodnog protoka ljudi, dobara i usluga

 • federalizaciju Evropske unije i jačanje zajedničkih institucija ali i sistema vrijednosti

 • zajednički otpor politici populizma, agresije, nacionalizma i netolerancije

Moramo imati jasne stavove o ključnim zajedničkim politikama. Zajednička bezbjedonosna politika EU, ekonomska politika EU, apsolutno zajedništvo, spoljna politika EU. Mi zato pozdravljamo najavljene reforme EU vjerujući da će Crna Gora u najskorijem periodu biti suštinski, vrijednosno i standardom života građana, dio ovog saveza.

 

U Podgorici, 29.10.2017. godine 

 Liberalna partija Crne Gore

Predsjednik, Andrija Popović

anas, 26. maja 2012., u Podgorici održana je sjednica Glavnog Odbora Liberalne Partije. Na sjednici je razmatrana politička situacija u Crnoj Gori i započete su pripreme za organizaciju I međunarodne konferencije Liberala pod nazivom „Sekularizam i građanska emancipacija u Jugoistočnoj Evropi“, koja će se održati od 6. do 8. jula u hotelu „Queen of Montenegro“, Budva. Liberalna partija će ugostiti pretstavnike ALDE (Asocijacija liberalnih demokrata Evrope), među kojima će biti poslanici u Evropskom parlamentu, kao i lideri Liberalnih partija Jugoistočne Evrope. Konferencija će se održati pod pokroviteljstvom holandske Liberalno socijalne stranke D66 i regionalne organizacije Liberala LIBSEEN. Uz pomoć evropske liberalne porodice, Liberalna Partija će sa ovog skupa započeti kampanju za predstojeće parlamentarne izbore i lokalne izbore u Kotoru.

 

Na sjednici su analizirani nedavno održani lokani izbori u Tivtu. Odato je priznanje Opštinskom Odboru u Tivtu, koji je u koaliciji sa grupom građana pod nazivom „Liberalno građanska alternativa“, osvojila 5% podrške izašlih birača. Na sjednici najvišeg partijskog tijela raspravljalo se i o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga rada.

 

Služba za informisanje javnosti

 

Portparol Liberalne Partije,

 Zdravko Šoć


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me