• 1
  • 2
  • 3
fb1  yt1 

Oštro sankcionisati bahatost zvaničnika Vlade i izazivanje udesa službenim vozilom

U vezi saobraćajnog udesa u kojem je učestvovao visoki službenik Vlade Crne Gore smatramo neophodnim uputiti nekoliko pitanja MUP-u, Upravi policije i samoj Vladi Crne Gore. Na vo­zi­lu kojim je upravljao Nikola Kandić i koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći kod Palade su sa pred­nje stra­ne bi­le upa­lje­ne „blje­ska­li­ce“, ko­je mo­gu da ko­ri­ste sa­mo šti­će­ne lič­no­sti. Kandić Nikola nije štićena ličnost pa nema pravo da koristi na vozilu cr­ve­no-pla­va blje­ska­ju­ća svje­tla, ili možda jeste štićena ličnost. Obzirom ko je sve u “oslobođenoj Crnoj Gori” postao štićena ličnost ne bi bilo nemoguće da i navedeni javni funkcioner pored enormno visoke plate i službenog merecedesa dobije i status štićene ličnosti. Zato pitamo Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) da li je Kandić Nikola šti­će­na lič­nost, te da mu sto­ga pri­pa­da pra­vo ko­ri­šće­nja ro­ta­ci­o­nih sred­sta­va na vo­zi­lu?

Od prethodno pomenutih državnih organa tražimo hitan odgovor i na pitanje da li je pomenuti Nikola Kandić testiran i na prisustvo droga jer prema informacijama iz medija proizilazi da je on to odbio? Kao i ako je testiran na prisustvo alkohola koji je rezultat testiranja? Imajući u vidu da policija vrlo revnosno u javnost iznosi rezultate testiranja običnih građana, da li su ovi iz nove Vlade i u tom pogledu povlašteni da će se od građana Crne Gore i ovo pokušati sakriti?

Javnost informišemo da je odredbama Za­ko­na o bez­bjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma ko­ji de­fi­ni­še da je vo­zi­lo pod prat­njom ono vo­zi­lo ko­me je do­di­jeljena prat­nja po­li­cij­skih ili voj­nih vo­zi­la kad da­ju po­seb­ne zvuč­ne i svje­tlo­sne zna­ke. Kao vo­zi­lo pod prat­njom sma­tra se i sa­mo po­li­cij­sko ili voj­no vo­zi­lo kad da­je po­seb­ne zvuč­ne i svje­tlo­sne zna­ke. Po­seb­ni svje­tlo­sni i zvuč­ni zna­ci vo­zi­la pod prat­njom su cr­ve­no i pla­vo trep­ću­će svi­je­tlo ko­ja se na­iz­mje­nič­no pa­le i zvuč­ni znak pro­mjen­lji­ve fre­kven­ci­je, od­no­sno si­re­na. Iz­u­zet­no vo­zi­lo pod prat­njom mo­že da­va­ti sa­mo po­seb­ne svje­tlo­sne zna­ke bez si­re­ne, ako je omo­gu­će­na do­volj­na vi­dlji­vost tog vo­zi­la i bez­bjed­nost uče­sni­ka u sa­o­bra­ća­ju, osim kad se vo­zi­lo pod prat­njom kre­će br­zi­nom ve­ćom od do­zvo­lje­ne na tom di­je­lu pu­ta. Ra­di bo­lje vi­dlji­vo­sti, vo­zi­lo pod prat­njom mo­že, po­red trep­ću­ćih svje­ta­la, da­va­ti i svje­tlo­sni znak upo­zo­re­nja.

Sve i da jeste Kandić Nikola štićena osoba na­vo­dimo da vo­zi­la pod prat­njom ima­ju pr­ven­stvo pro­la­za u od­no­su na sva dru­ga vo­zi­la, osim u od­no­su na vo­zi­la ko­ja se kre­ću ras­kr­sni­com na ko­joj je sa­o­bra­ćaj re­gu­li­san svje­tlo­snim sa­o­bra­ćaj­nim zna­ko­vi­ma ili zna­ci­ma ovla­šeć­nog po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka kad im je tim zna­ko­vi­ma za­bra­njen pro­laz. U konkretnom slučaju se radilo o raskrsnici sa semaforima pa prema tome niti vozilo sa uključenim blicevima nema prvenstvo prolaza.

Bahatosti nove odnarođene vlasti nema kraja a onim koji treba da ih kontolišu se ne čuje glasa bez obzira šta nove vlasti uradile i kakve zulume nad narodom sproveli.

 Ukoliko neko krši propise iz Za­ko­na o bez­bjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma koji se odnose na upotrebu bliceva ovlašćeni policijski službenik je dužan isključiti iz saobraćaja vozilo: koje ima, suprotno odredbama ovog zakona, ugrađene uređaje za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova. Takođe novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako: naredi ili dozvoli da se na njegovo vozilo ugrade ili postave uređaji za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova koji se mogu ugrađivati ili postavljati samo na vozilima pod pratnjom.

Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 400 eura kazniće se za prekršaj: vozač vozila na kome su ugrađeni, postavljeni ili se koriste uređaji za davanje posebnih zvučnih ili svjetlosnih znakova koji se smiju ugrađivati samo na vozilima pod pratnjom.

Zaključak je jasan, Kandić Nikola mora biti najstrožije sankcionisan zbog više očiglednih prekršaja koje je počinio i posebno se prema propisima koji uređuju i druge oblasti a koje se odnose na javne funkcionere mora kazniti i dobiti momentalni otkaz a postupak provjere odgovornosti mora obuhvatiti i njegovog pretpostvljenog Milonjić Boža.


Linkovi

Savjet Evrope – www.coe.int

Evropski Parlament – www.europarl.eu.int

Ujedinjene nacije – www.un.org

OSCE – www.osce.org

Adresa

Južna tribina Gradskog stadiona (ulaz 5)

Ulica 19. Decembra, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +38220220944

E-mail: liberalnapartija@t-com.me